සුගතියට යනවිට රැගෙන යා යුතු දෑ (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය කොළුගල වජිරඤාන හිමි