අට්ඨික සංඥාෙව - සම්මුතියබිඳ නිවනට Ven Kirulapama Dammavijaya Thero