අධිපති ධර්මතා සහ බුදුන්වහන්සේ ලංකාදීපයට දැක්වූ සුවිශේෂිත්වය-පූජනීය කොටපොල අමරකිත්ති ස්වාමීන්වහන්ස