සත්තට්ඨාන සුත්ත ඇසුරින් පවත්වන ලද දම් දෙසුමක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ