2018 03 27 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (විගනකාධිපති කාර්යාලයේ පැවති දේශනාව)