ඉරිදා සිත් නෙත් අසපුව 2020 04 05 පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේසනාව හා සාකච්ඡාව