නිදි ඇඳෙන් බිම ඇද දමන නිර්වස්ත්‍ර ප්‍රේතිය Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 10 - 10)