තමන්ගේ යහපත පිණිසත් අනුන්ගේ යහපත පිණිසත් කටයුතු කරන්නේ කෙසේද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ