ප්‍රඥ්ඥාව සැදී ඇති, සැදීමට අවශ්‍ය සාධක මොනවාද Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 07 - 11)