මහා කච්චායන භද්දේකරත්ත සූත්‍රය 1 — පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ