70. Ven Medagoda Abhayathissa Thero - 7pm24 Nov2016