පිනක් පෑදිලා නැත්තම් මේ උතුම් සද්ධර්මය ලැබෙන්නේ නෑ