හාරන්නාට හම්බ වේ | වම්මික සූත්‍රය ඇසුරිනි | 18.11.2018 | සවස දහම් සාකච්ඡාව