අසුභ භාවනාව - රාග ගිනි නිවා අමෘතය Ven Kirulapama Dammavijaya Thero