ධාතු විභංග සූත‍්‍රය - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි