තෙරුවන් උදෙසා ඔබ සතු අග්‍ර,ශ්‍රේෂ්ඨම කොටස පූජා කරන්න