කුවෙට් කුමාරි අක්කටයි ..රන්ජන් රාමනායකටයි..කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවන්ටායි..ජන්දි මාල්ටයි...යෝජනාවක්