නිවු.....දර්ම දේසනාව වරායායේ සම්ත හිමි warayaye samitha himi banaයූටියුබ් බලන්න 0712222203