අට්ඨික සංඥාවෙන් සම්මුතිය බිඳ නිවනට | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි