1. 2016 - දුරුතු පෝය - උදෑසන ධර්ම දේශනය - 1 කොටස - Ven Pathegama Sumanarathana Thero