දැන් මේ ගතකරන මනුෂ්‍ය ජීවිතය ගැන ඔබ සෑහීමකට පත්වෙනවද?