2019 - 01 - 11 පූජ්‍ය කොළුගල වජිරඤාන හිමි - Ven Kolugala Vajiragnana thero