උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇසෙන වෙලාවට දෙවියන්ට ආරාධනා කරන හේතුව