2018 10 21 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero