අස්ථි 300ක්, මස් පිඬු 900ක්, සන්ධි 180ක් සහිත දෙතිස් කුනපයකි (2019 - 06 - 10) දොළොස්වල උදිතධීර හිමි