මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය ඉතාම වටිනා සූත්‍ර සාකච්ඡාවකි- පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ