ප්‍රහාණ සංඥාව - නිවන් දකින්න අවශ්‍යම දේශනයක් Ven Kirulapama Dammavijaya Thero