චුල්ල කාලීන ජාතකය ( Sirasa Fm කවිබණ මණ්ඩපය ) | මහබුලන්කුලමේ ගුණරතන හිමි