බුදුගුණ වඩන්නාගේ ශරීරය ධාතු ගර්භයක් වැනිය Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 06 - 29)