2017 11 03 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය)