උසස් පුද්ගලයෙක් වීමට චර්යාවේ වෙනසක් හේතු විය යුතුය Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 12 -26)