"ඇල්ලීම වහා පෙළීම් ඇතිකරන සුලුයි, ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කරන්න"