නිවැරදි දැක්මෙන් තොර ක්‍රියාකාරකම් හුදෙක් මුලාවකි Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2020 - 01 - 31)