සිත් නෙත් අසපුව - සම්මුථිය සහ පරමාර්ථය Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero 2019-12-29