සිත් නෙත් අසපුව (අභිධර්මය - 03) ලෝභ, දිට්ඨි, මාන චෛතසික Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero 2020-03-29