මරන්න එපා යවන්න [රජතුමාට මෙම පණිවිඩයේ යෙදිය යුතු "කොමාව" යේදීමට අමතක වෙලා]