අළුත් ඥාති පිරිසක් සමග අළුත් ගෙයක පදිංචියට යාම Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 06 - 19)