පරමාර්ථයේ "මම" නැතත් කර්මය විස්තර කිරීමට සම්මුති "මම" සිටී (2019 - 05 - 27) දොළොස්වල උදිතධීර හිමි