දේව දූත සුත්ත - ඔබත් මේ දේව දූතයෝ තුන් දෙනා දුටුවාද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ