බුදු දහම හා බෞද්ධ භාවනාව, කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ