ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 06 | කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero