2018-10-27 සෙනසුරාදා සජීවී සත්ධර්ම ‌ද‌ේශනයේ ත‌ෙවන දිගහැරුම