(2020 - 03 - 25) පූජ්‍ය මිනුවන්ගොඩ ඥානාවාස හිමි - Ven Minuwangoda Gnanawasa thero