බොහෝ දෙනෙක් දුකයි දුකයි කිව්වට මේ ජීවිතයේ දුක හරියට දන්නේ නෑ.බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ