2019 10 20 සිත් නෙත් අසපුව sith neth අසපුව පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ