බොජ්ඣඞග පිරිත් 08 - Ven. Medawala Saranapala Thero