මැද පුටුවෙන් ඉස්පිරිතාලෙට | පන්චස්කන්ධයම දෝසයි | 27.06.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත