චින්තනීය නිදහස - කාලාම සුතුර ඇසුරින් ගෞරවනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ