නිවන් මගම එකම දේශණාවක - Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero