සරු නිසරු දේවල් - අසාරේ සාර මතිනො (Poson Pohoya 2018) Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero